Bidrag till föräldrar/förälder

Bidrag kan sökas dels av föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn, dels av mödrar med funktionsnedsättning. Barnet, vars ålder ej bör överstiga 18 år ska bo hos sina föräldrar/sin förälder. I varje enskilt fall ska skäl anges.

  • Sökande ska vara bosatt i Stockholms län.
  • Bidrag för inköp av bil utgår ej.
  • Minnesfonden får inte heller lämna bidrag till sådant som ska bekostas av allmänna medel enligt gällande regler och författningar.

Till ansökan ska bifogas yttrande från behandlande läkare. Vidare ska någon trovärdig person intyga att de uppgifter, som den sökande lämnat, är korrekta.

Bidrag kan sökas högst varannat år.

  • I juni 2020 har styrelsen beslutat vilka som beviljats bidrag. De har alla kontaktats personligen.

Skicka din ansökan i två exemplar till Fiskartorpsvägen 15 E, 11433 Stockholm.