Forskning

Minnesfonden stödjer forskning angående graviditet och förlossning samt den viktiga neonatalperioden. Verksamhetsområden:

– gynekologi
– obstetrik
– pediatrik
– anestesiologi
– socialpsykologi

allt med främsta målsättning att förebygga förlossningsskador hos mor och barn.

När Minnesfonden beviljat anslag till ett projekt, står pengarna till förfogande under två år. Om särskilda skäl föreligger, kan anslaget även disponeras ett tredje år – efter särskild framställning. Bidrag till egen lön utgår ej.

Den som erhållit forskningsanslag ska efter avslutat arbete lämna en vetenskaplig redogörelse samt en ekonomisk redovisning för forskningen.

Vid publicering av forskningsresultat ska anges att arbetet genomförts med hjälp av medel från stiftelsen Allmänna BB:s Minnesfond (General Maternity Hospital Foundation).

Vidare är att märka att Styrelsen har beslutat att de av stiftelsen beviljade forskningsanslagen ska utbetalas endast under förutsättning att ett maximalt påslag om 18 % belastar beviljade anslag. Om vederbörande universitet/högskola inte kan acceptera detta beslut, kommer utbetalning ej att ske. Vid rekvisition av beviljade medel ska därför intyg om ovanstående från aktuellt universitet/högskola bifogas.

Bidrag till forskning fördelas vartannat år. Nästa ansökningsperiod är augusti – 15 september 2019.