Forskning

Allmänna BBs Minnesfond utlyser 2019 forskningsbidrag om 185 000 kronor.

Forskningsbidrag beviljas för forskning i Sverige kring, graviditeten, förlossningen och det nyfödda barnet. Bidrag kan sökas för forskning inom gynekologi, fostermedicin, neonatologi och förlossning och för vårdvetenskaplig och psykosocial forskning inom det perinatala området. Enligt fondens stadgar ska bidrag främst ges i syfte att förebygga förlossningsskador hos mor och barn.

Forskningsbidrag beviljas under ett år och kan sökas av disputerade forskare (inkluderande bl.a. läkare, biomedicinare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och barnmorskor) och registrerade doktorander verksamma vid svensk högskola eller universitet.
För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering, ev. halvtidskontroll, huvudhandledare och planerad tid för disputation. Till ansökan bifogas ett handledarintyg. Ansökan ska innehålla projektbudget och hur mycket av denna som söks från Allmänna BBs Minnesfond.

Vetenskapliga arbeten som genomförts med stöd av forskningsbidrag från Allmänna BBs Minnesfond ska i ”Acknowledgements” nämna att arbetet genomförts med stöd av Allmänna BBs Minnesfond. Ett exemplar av publicerade skrifter ska insändas till Allmänna BBs Minnesfond.

För ansökan 2019 har Stockholms läns landsting upplåtit sin web-baserade ansökningsportal. Ansökningsperioden startar 15 augusti 2019 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 15 september 2019 klockan 16.00. Eventuella frågor skickas till info@allmannabb.com.

Välkommen med Din ansökan!

Susanne Georgsson, Ordförande Allmänna BB:s Minnesfond
Anvisningar för ansökan
• Gå in på hemsidan www.forskningsstod.sll.se
• Klicka på Ansök här.
• Välj anslagsform Allmänna BBs minnesfond.
• Fyll i registreringsformulärets olika delar.
• Ladda ner en ansökningsblankett som ett Word-dokument till din egen dator.
• När alla delarna i registreringsformuläret är ifyllda och har fått en grön knapp är ansökan komplett.

2.1 Registrera ansökan i registreringsformuläret

Registreringsformuläret i systemet innehåller fält där du registrerar uppgifter om dig själv och uppgifter om:
Hemvist: Registrera projektets organisatoriska hemvist, det vill säga vilken klinik/institution eller motsvarande som ska administrera projektet samt vilket sjukhus/universitet och vilken division eller motsvarande som kliniken/institutionen tillhör.

Medsökande: Ange samtliga medsökande i forskningsprojektet samt respektive persons hemvist/arbetsplats, det vill säga sjukhus, division och klinik eller motsvarande.

Budget: Registrera en budget och redovisa vilka andra finansieringskällor som finns för att genomföra projektet. Även sökta men ännu inte beviljade anslag ska anges.

2.2 Fyll i ansökningsblanketten

Ladda ner en ansökningsblankett från registreringsformuläret i form av ett Word-dokument. Behåll filnamnet (SLL2019xxxx.doc) som ska vara oförändrat.

Forskningsbidrag- Program

Forskningsprogrammet (på svenska eller engelska) ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsprojektet och omfatta högst fem A4-sidor inkl referenser (Arial 11 p, radavstånd 1,5). Följande information ska finnas med:
• Titel: Det ska framgå av projekttiteln vad projektet går ut på och den ska vara begriplig även för personer utanför vetenskapsområdet.
• Vetenskaplig sammanfattning: Ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Har betydelse vid bedömningen av projektet.
• Frågeställning/hypotes: Redovisa frågeställning/ar som ska besvaras eller hypotes/er som ska prövas.
• Mål och effekter: Formulera det övergripande målet för projektet. Beskriv dessutom möjliga förväntade effekter av forskningen för hälso- och sjukvården och samhället.
• Områdesöversikt: Beskriv din egen och andras forskning samt tidigare resultat inom forskningsområdet.
• Preliminära resultat: Presentera dina egna preliminära resultat inom området. Det ska framgå om projektet bygger på tidigare avslutade projekt och hur de hänger samman.
• Projektbeskrivning: Beskriv projektets design, val av metod, vilka data som ska användas, hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys. Ange en övergripande tidplan för projektet.
• Etikprövning: Beskriv de etiska frågor som aktualiseras i projektet och hur de ska hanteras i forskningsarbetet. Ange diarienummer för godkänd etikansökan eller om ansökan kommer att skickas in (godkänd etikprövning krävs för beviljade bidrag).
• Patientnytta/betydelse för hälso- och sjukvården: Patientnyttan ska vara vägledande för den kliniska medicinska forskningen och väger tungt vid bedömningen av projekten. Beskriv patientnyttan utifrån:

Plan för implementering

Klinisk förankring: Redovisa hur stor andel av deltagarna som är kliniskt aktiva.
Generaliserbarhet av förväntade resultat
• Referenser: Ange endast nyckelreferenser med relevans för forskningsprojektet.

CV för sökande

Ett CV (max 2 sidor) som bör innehålla följande uppgifter:
• Grundexamen, högskoleexamen, år
• Legitimation eller motsvarande, år
• Specialistkompetens, år, specialitet
• För doktorander- handledare, tidpunkt för doktorandregistrering, halvtidskontroll, planerad disputation
• Doktorsexamen, år, universitet, avhandlingens titel, handledare
• Postdok- och forskarförordnanden, år och placering
• Docentkompetens, år, universitet, ämne
• Nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
• Handledarskap, pågående och avslutade
• Övrigt som har betydelse för ansökan

Lämna icke aktuella punkter tomma.

Vetenskapliga meriter för sökande

Förteckning över de senaste 5 årens (2014-2018) publikationer i kronologisk ordning och skrivna enligt Vancouversystemet under rubrikerna:
• originalarbeten (publicerade eller accepterade för publicering)
• de för projektet 10 viktigaste och mest relevanta originalarbetena
• översiktsartiklar, publikationer/rapporter av relevans

CV och vetenskapliga meriter för medsökande

Antalet medsökande bör vara relativt begränsat. Medsökandes meriter (CV) samt förteckning på de fem viktigaste/mest relevanta publikationerna 2014-2018, max 2 sidor.

Motiverad kostnadskalkyl

Beskriv kostnader för projektet under respektive rubrik och ge en kortfattad motivering till projektets kostnadskalkyl.

Rapport över tidigare tilldelade medel

För doktorander – Intyg från huvudhandledare

När ansökningsblanketten är ifylld och klar

När du fyllt i ansökningsblanketten, omvandla den till en pdf fil med det ursprungliga filnamnet (SLL2019xxxx.pdf). Lägg sedan in filen i ansökningssystemet.

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna bedöms vetenskapligt av Allmänna BBs Minnesfonds forskningssakkunniga:
• Susanne Georgsson (ordförande) Stockholm
• Mats Blennow, Stockholm
• Lars Marsk, Stockholm
Vid tilldelningsbeslutet deltar även fondens övriga styrelseledamöter
• Lena McElwee
• Elsemarie Bjellqvist
• Eva L Dahlgren
• Gunnel Färm
• Tarja Birkoff

Vetenskapsrådets jävsregler gäller, dvs ledamöter är skyldiga att anmäla jäv i förhållande till de ansökningar hen ska granska. Då jäv föreligger deltar ledamoten/styrelsemedlemmen inte i diskussion eller beslut om en ansökan.
Den vetenskapliga bedömningen inkluderar fyra bedömningskriterier som vardera ger 1-7 p: 
• Projektets frågeställning/originalitet
• Metod/vetenskaplig kvalitet 
• Kompetens/genomförbarhet och vetenskaplig aktivitet 
• Patientnytta