Aktuellt och GDPR

Personuppgiftspolicy för Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond

Personuppgiftsansvarig är:
Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond
Fiskartorpsvägen 15 E
114 33 Stockholm
Organisationsnummer 802006-9442
E-post: info@allmannabb.com
Webb: www.allmannabb.com

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter
Dataskyddsförordningen, GDPR, har ersatt den svenska personuppgiftslagen och gäller sedan den 25 maj 2018 som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna.

Dataskyddsförordningen syftar främst till att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas. Med personuppgift menas bland annat ditt namn och personnummer samt din adress.

Det är stiftelsen som behandlar dina personuppgifter för att pröva din möjlighet att erhålla bidrag från minnesfonden. Vi behandlar endast de personuppgifter som du själv lämnar på våra ansökningsblanketter eller som registreras i övrigt inom ramen för vårt ansökningsförfarande. Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Med detta menas att stiftelsen behandlar dina personuppgifter när den prövar din ansökan om bidrag ur minnesfonden. För att vi ska kunna fullgöra våra administrativa skyldigheter med anledning av de bidrag som betalas ut, till exempel vår lagstadgade bokföringsskyldighet, behöver vi också lagra dina personuppgifter under en viss tid.

Behandling av känsliga personuppgifter och samtycke
Med känsliga personuppgifter avses, enligt Dataskyddsförordningen, uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som används för att identifiera en fysisk person.
De enda känsliga personuppgifter som stiftelsen behandlar är uppgifter om hälsa (diagnos/funktionsnedsättning).

För att vi ska få behandla personuppgifter krävs samtycke. I samband med att du fyller i en ansökan om bidrag ur minnesfonden ber vi därför dig att också samtycka till att de personuppgifter som du lämnar, även om de skulle innefatta uppgifter om hälsa, får behandlas av stiftelsen för att vi ska kunna bedöma din bidragsansökan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se nedan. Om du tar tillbaka ditt samtycke kommer vi inte fortsätta behandla dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar endast in den information som du vid ansökningstillfället lämnar till stiftelsen enligt våra ansökningsblanketter. Se www.allmannabb.com.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i ansökan i normalt högst 10 år av administrativa skäl, till exempel för att uppfylla lagstiftning om bokföring. När det gäller avslagna ansökningar raderas dessa senast ett år efter beslutstillfället.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
Det är endast stiftelsen som behandlar din ansökan som kan få tillgång till dina personuppgifter, dvs. styrelsen för Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond. För utbetalning av beslutade bidrag lämnas uppgifter om ditt namn, din adress och ditt kontonummer vidare till Kammarkollegiet.

Information, rättelse av personuppgift eller återtagande av samtycke
Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen behandlar är du välkommen att höra av dig till stiftelsen Allmänna Barnhusets minnesfond. Du kan också skriftligt begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift, få personuppgift raderad eller återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter.

Du skickar din begäran till:
Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond
Fiskartorpsvägen 15 E
114 33 Stockholm
E-post: info@allmannabb.com