Bidrag till föräldrar/förälder

Bidrag kan sökas dels av föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn, dels av mödrar med funktionsnedsättning. Barnet, vars ålder ej bör överstiga 18 år ska bo hos sina föräldrar/sin förälder. I varje enskilt fall ska skäl anges.

  • Sökande ska vara bosatt i Stockholms län.
  • Minnesfonden får inte lämna bidrag till sådant som ska bekostas av allmänna medel enligt gällande regler och författningar.

Bifoga ett intyg från läkare, psykolog, kurator eller annan befattningshavare som beskriver barnets speciella behov och situation. Vidare ska någon trovärdig person intyga att de uppgifter, som den sökande lämnat, är korrekta.

Bidrag kan sökas högst varannat år.

  • I maj 2021 har styrelsen beslutat vilka som beviljats bidrag detta år. De har alla kontaktats personligen.

Skicka din ansökan i två exemplar till Fiskartorpsvägen 15 E, 11433 Stockholm, senast den 31 mars 2022.