Forskning


Forskningsbidrag kan beviljas för forskning i Sverige kring, graviditet, förlossning och det nyfödda barnet. Bidrag kan sökas för forskning inom gynekologi, fostermedicin, neonatologi och förlossning samt för vårdvetenskaplig och psykosocial forskning inom det perinatala området. Enligt fondens stadgar ska bidrag främst ges i syfte att förebygga förlossningsskador hos mor och barn.

Forskningsbidrag beviljas under ett år och kan sökas av disputerade forskare (inkluderande bl.a. läkare, biomedicinare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och barnmorskor) och registrerade doktorander verksamma vid svensk högskola eller universitet.


För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering, ev. halvtidskontroll, huvudhandledare och planerad tid för disputation. Till ansökan bifogas ett handledarintyg. Ansökan ska innehålla projektbudget och hur mycket av denna som söks från Allmänna BBs Minnesfond.

Vetenskapliga arbeten som genomförts med stöd av forskningsbidrag från Allmänna BBs Minnesfond ska i ”Acknowledgements” nämna att arbetet genomförts med stöd av Allmänna BBs Minnesfond. Ett exemplar av publicerade skrifter ska insändas till Allmänna BBs Minnesfond.

Nästa ansökningsperiod planeras ske hösten 2023.