Historik

Allmänna BB – Sveriges första barnbördshus – har sina rötter långt ner i 1700-talet. Det tillkom för att hjälpa barnföderskor och deras nyfödda barn, men också för att utbilda barnmorskor ”jordemödrar”.

Under 1800-talet tillkom många donationer från de mer besuttna i samhället. Man skänkte pengar till ”frisängsfonder” som innebar att fattiga skulle kunna få ligga på sjukhuset utan kostnad.

Genom en allmän insamling tillkom också ”Asylen för fattige barnaföderskor och deras barn” – sedermera kallat Mödrahemmet – för att hjälpa ogifta barnaföderskor den första svåra tiden.

Dessa medel liksom frisängsfonderna permuterades vid sjukhusets nedläggning 1976 och samförvaltas nu under benämningen Stiftelsen Allmänna BB:s Minnesfond.

Ur 1775 års reglemente
”Att de fattige Barnaföderskorna måge få hjelp af förfarne Läkare, och dermedelst undgå för sig och Barnet den wåda, hwaruti deras fattigdom och swårare tillstånd dem kan försätta.”

”att andra qvinfolk af sämre eller bättre omständigheter, som igenom frestelser och swaghet blifwit utom giftermålet häfdade, måge uti barnförlossningshuset finna hjelp och icke twingas lägga Fostret å lönn, eller döda detsamma, hwarigenom twänne lif warda frälste, det ena som Blygden, och det andra som Lagen upoffra skolat.”